Fiesta Reisid OÜ reisilepingu üldtingimused

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus

1.1 OÜ Fiesta Reisid vastutab reisikorraldajana selle eest, et kliendi (Reisija) poolt tellitud reis vastab kirjeldusele ja antud kirjalikele lubadustele. Muu kokkuleppe puudumisel loetakse reisi kirjelduseks Reisikorraldaja koduleheküljel, reisikataloogis või muudes sarnastes reklaammaterjalides esitatud teavet. Eeldatakse, et Reisikorraldajal on õigus reisikirjeldust muuta, kuni kliendiga sõlmitava reislepingu jõustumiseni.
1.2 Reisikorraldaja ei vastuta tema poolt korraldatavate reiside kohta edasimüüjate poolt antud puuduliku või ebatäpse info eest, kui Reisikorraldaja poolt avalikustatud teave on nõuetelevastav.
1.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu (sealhulgas, kuid mitte ainult loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.) tõttu.
1.4 Pakettreisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on antud reisikirjelduses või kliendile väljastatud arvel või mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete alusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.5 Reisikorraldaja soovitab kõigil Reisijatel sõlmida reisikindlustuse leping. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisőidu korraldamisel. Reisija tasub kőik sellega seotud lisakulud Reisikorraldajale. Reisija võtab endale vastutuse nende lisakulude osas, mida ei kata tema poolt hangitud reisikindlustus.
1.6 Reisikorraldaja ei korva reisi annulleerimise, reisi katkemise, reisile hilinemise, reisi ärajäämise, ebasoodsa ilmastiku vm. Reisikorraldajast mittesőltuvatel asjaoludel reisi mittetoimumisega seotud kulusid. Need kulutused korvab vastava kindlustuslepingu olemasolul kindlustusfirma. Vastava kindlustuse puudumisel jäävad need kulud Reisija kanda.

2. Lepingu sőlmimine ja reisi eest tasumine

2.1 Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mőlemale poolele siduvaks hetkel, kui klient on välja valinud reisi ja maksnud ettemaksu, mille suurus on 2000 krooni iga Reisija kohta. Kui reisini on rohkem kui 35 päeva, tuleb ettemaks teha hiljemalt 7 päeva jooksul pärast reisi tellimist. Kui reisini on 35 kuni 20 päeva, tuleb ettemaks teha reisi tellimise päeval;
2.2 Reisi kogumaksumus tuleb tasuda hiljemalt 35 päeva (rohkem, kui 20-ne liikmeliste gruppide puhul 45 päeva) enne reisi algust. Kui reisini on tellimise päeval vähem kui 35 (rohkem, kui 20-ne liikmeliste gruppide puhul vähem kui 45) päeva, kuid rohkem kui 20 päeva, tuleb reisi kogumaksumus tasuda 3 päeva jooksul pärast reisi tellimist.
2.3 Kui reisini on tellimise päeval vähem kui 20 päeva, tuleb reisi kogumaksumus tasuda tellimuse esitamise päeval.
2.4 Reisija tellimus muutub Reisikorraldajale siduvaks, sõltuvalt tellimuse vormistamise ajast, kas peale ettemaksu tähtaegset tasumist või peale kogumaksumuse tähtaegset tasumist.
2.5 Ülaltoodust erinevad maksetingimused kehtivad vaid juhul, kui neis on kirjalikus vormis kokku lepitud.

3. Reisija őigus reis annulleerida (reisilepingust taganeda)

3.1 Reisijal (välja arvatud rohkem, kui 20-ne liikmeliste grupi liikmel) on őigus reis annulleerida järgmistel tingimustel:
– rohkem kui 35 päeva enne reisi algust, makstes kinni Reisikorraldaja bürookulud 1000 krooni inimese kohta ja Reisikorraldaja poolt juba kantud otsekulud;
– 35 kuni 20 päeva enne reisi algust, makstes kinni ettemaksu 2000 krooni inimese kohta ja Reisikorraldaja poolt juba kantud otsekulud, mis ületavad seda summat;
– 19 kuni 3 päeva enne reisi algust, makstes kinni 50% reisi hinnast ja Reisikorraldaja poolt juba kantud otsekulud, mis ületavad 50% reisi hinnast.
– annulleerimisel vähem kui 3 päeva enne reisi algust, on Reisikorraldajal őigus kinni pidada reisi kogumaksumus.3.2 Vőimalike otsekulude all mőistetakse Reisikorraldaja reaalseid kulutusi konkreetsele reisile (näit. viisa ja hotelli/lennukipileti/reisipaketitrahv)
3.3 Rohkem, kui 20-ne liikmeliste grupi reisi täielikul või osalisel annulleerimisel on Reisikorraldajal őigus kinni pidada kogu annulleerimise ajaks kliendi poolt tasutud summa.
3.4 Kui reisija jääb kohale tulemata vői tuleb küll kohale, aga reis ei toimu, kuna tal pole kaasa vőetud selleks vajalikke dokumente, raha tagasimaksmist ei toimu.
3.5 Kui reisi annulleerib üks ühiselt tellimuse esitanud Reisijatest ja reisi hind pőhineb sellel, et teatud kindel arv inimesi elab ühes toas, on Reisikorraldajal őigus nőuda ja reisijatel kohustus tasuda muutusest tingitud lisatasu.
3.6 Kui annulleeritud reisi puhul on tegemist eritellimusreisiga (erinev programm, hotell, lisatellimused vms.) maksab Reisija reisi tühistamisel kinni ka hinnakirjajärgse eriprogrammi koostamise tasu.

4. Reisija kohustused ja vastutus

4.1 Reisija on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust esitatud tellimusele ja erinevuse korral sellest koheselt teatama Reisikorraldajale.
4.2 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti majutuskohtade ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivőimude ettekirjutusi.
4.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik vői hoolimatu tegevus pőhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele vői kolmandatele isikutele.

5. Hind ja hinnamuutused

5.1 Pakettreisi hinna sisse kuulub (kui reisikirjelduses ei ole teisiti märgitud) sõidupilet, majutus ja söögid vastavalt tellimusele. Lennujaamamaksud sisalduvad paketi hinnas kõige odavamate tariifide kohaselt ja marsruudi muutumisel muutuvad vastavalt ka lennujaamamaksud.
5.2 Reisi hinna sisse ei kuulu (juhul kui teisiti pole märgitud) viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Hinna sisse ei kuulu ka toa kasutusõiguse pikendamine ärasőidupäeval. Vastavalt rahvusvahelisele hotellipraktikale tuleb toad vabastada ajavahemikus 10.00-12.00.
5.3 Kui Reisija ei kasuta mőnda reisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei anna see talle őigust raha tagasi nõuda.
5.4 Reisikorraldajal on őigus reisipaketi hinda tősta ja vastavalt kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel:
– Eesti vői sihtkohamaa maksude, lőivude ja teenustasude muutumine, kui need mőjutavad reisi hinda;
– Majutus- ja/vői transpordihindade (s.h. lennujaamamaksude) muutumine, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud vőimalik ette näha.
– Valuutakursside muutumine.
5.5 Reisi hinna muutusest teatab Reisikorraldaja Reisijale hiljemalt 21 päeva enne reisi algust

6. Reisikorraldaja őigus teha reisiprogrammi muudatusi

6.1 Kui Reisikorraldaja ei saa temast sőltumatutel pőhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal őigus vahetada hotelli vői sőiduvahendit, muuta ajakava vői teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada nii ruttu kui vőimalik.
6.2 Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem reisijaid kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal őigus tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sőiduvhendit, ajakava ja marsruuti.

7. Reisikorraldaja őigus reis ära jätta

7.1 Reisikorraldajal on őigus reis ära jätta, kui:
– Reisile ei ole kogunenud nőutav arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama.
– Reisikorraldaja vőimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks sihtkohamaal vői selle lähedal toimuva tőttu (sőda, loodusőnnetus, streik vms.). Samuti kui mingil muul pőhjusel on reisi vőimatu teostada Reisijate julgeolekut ohtu seadmata.
7.2 Kui Reisikorraldaja jätab reisi ära reisijate vähesuse tőttu, on Reisijal őigus saada uus samatasemeline reis sama hinnaga, kui korvava reisi korraldamine ei pőhjusta Reisikorraldajale pőhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe.
7.3 Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha

8. Reisikorraldaja őigus lőpetada leping

Reisikorraldajal on őigus lepingust taganeda, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest täielikult tasunud.

9. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine

9.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui:
– Reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele.
– Reisikorraldaja ei ole täitnud abistamiskohustust (punkt 1.4) 9.2 Puuduseks ei vői pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on vőidud eeldada.
9.3 Puuduseks ei vői pidada ka lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine Tallinnast vői varasem/hilisem saabumine sihtkohta), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest, kui ajakava muutuse pőhjuseks on őhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine) vői muu sarnane pőhjus.
9.4 Puuduseks ei vői pidada hotelli vahetumist vahetult enne väljasőitu, kui pőhjuseks on hotellide ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse vői kőrgema tasemega hotelliga.
9.5 Reisikorraldaja veaks ei saa lugeda ka edasimüüja (teise reisibüroo) poolt antud puudulikku vői ebatäpset informatsiooni. Edasimüüja poolt antud informatsiooni őiguse eest vastutab edasimüüja.
9.6 Erinevatest puudustest tuleb viivitamatult teatada konkreetse teenuse osutajale ja/vői Reisikorraldaja esindajale. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub vőimatuks, tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea kui vőimalik, aga mitte hiljem kui kümme (10) päeva peale reisi lőppemist. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/vői ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid vői teised tőendid otseselt pőhjendatud lisakulutuste kohta. Tőendi saamata jäänud teenuse kohta vőib kirjutada ka Reisikorraldaja esindaja. Seda tegemata jättes kaotab Reisija oma őiguse puuduste osas kahjude hüvitamist nőuda.

10. Kahjude korvamine

10.1 Reisikorraldaja korvab Reisija tervisele ja varale pőhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja vői tema esindaja tegevusest (tegevusetusest). Korvatav kahju on näiteks saamata jäänud teenused, vea tőttu tekitatud pőhjendatud lisakulud. Kahjuks vőib lugeda ka majutus- ja teiste reisitingimuste olulist mittevastavust lubatule (erand v.t.9.4).
10.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal őigust nőuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
10.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on pőhjustanud temast sőltumatud asjaolud (force majeure).
10.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on pőhjustatud Reisija enda tegevusest ja hoolimatusest (Reisija on kaotanud pileti, tal puuduvad kehtivad reisidokumendid, hilineb reisi väljumisele, mőistab valesti reisi ajakava jmt.)
10.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija satub kuritöö ohvriks.
10.6 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta aastate keskmistele näitajatele.
10.7 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samas kahjude eest seoses hotelli personali vői liiklusvahendi juhi tegevusega vői tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.
10.8 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne.) pankrotistub, märgatavalt hindu tőstab vői osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kőik, et sellise olukorra poolt pőhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks vőimalikult valutult ja kahjudeta. Sellest lähtuvalt on Reisikorraldajal őigus vastavalt vajadusele vahetada programmis eelnevalt välja kuulutatud hotell teise, kuid vähemalt samaväärse vastu.
10.9 Reisijale viisa hankimisel vastutab Reisikorraldaja sihtkohamaa konsulaaresinduse nőuete selge esitamise eest Reisijale. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis jääb ära pőhjusel, et Reisijale ei anta viisat.
10.10 Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi vői laevareiside tehnilise korraldamise eest. Kui Reisijal läheb kaduma pagas, vastutab Vedaja.
10.11 Nőue kahju korvamiseks tuleb esitada hiljemalt kümne päeva jooksul peale reisi lőppemist.

11. Lepingus mitte käsitletud küsimused

11.1 Eeldatakse, et Reisija ei vaja lennukipileti/pakettreisi/laevapileti kirjalikku tőlget eesti keelde.
11.2 Lepingus mitte käsitletud küsimused lahendatakse vastavalt reisikataloogi / lennupileti/ majutuskoha tingimustele, millega saab tutvuda reisibüroos.
11.3 Reisilepingus (s.h. käesolevates üldtingimustes) reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi seadustest, eelkõige turismiseadusest ja võlaõigusseadus