Andmekaitse tingimused ehk privaatsusteave

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

1. Sissejuhatus

1.1 Fiesta Reisid OÜ (vastutav andmetöötleja, edaspidi Reisikorraldaja) vastutab esitatud isikuandmete ja nende töötlemise eest vastavalt seadusandluse sätetele. Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest (IKS), meie enda Andmekaitsealasest Strateegiast ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) ongi adresseeritud peamiselt GDPR ja IKS regulatsioonis andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse.

Fiesta Reisid OÜ-ga (Reisikorraldajaga) suhtlusesse astumisel annab reisija (Andmesubjekt) nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Isikuandmete töötlemise tingimustele.

1.2 Me eeldame, et teie (andmesubjektid), olete teadlikud ja hoolite oma isikuandmete töötlemisest, seetõttu kinnitame siinkohal, et teie andmete töötlemiseks üles seatud reeglite täitmisse suhtume me täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab meie kui Reisikorraldaja poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab tervet isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni seades fookusesse isikuandmete kaitse.

Tunnistame, et isikuandmete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame selle sisu.

2. Reisikorraldaja kontaktandmed.

2.1. Reisibüroo Fiesta Reisid OÜ, registrikood 10876526, fiesta@fiestareisid.ee, asukohaga P.Süda tn 10-16, Tallinn. Andmekaitse spetsialisti kontaktandmed: tel +372 627 8012, fiesta@fiestareisid.ee, füüsiline aadress P.Süda tn. 10-16, Tallinn.

3. Andmete kogumine.

3.1. Reisikorraldaja kogub oma klientidelt andmeid, millised on vajalikud kliendi poolt valitud reisiteenuste osutamiseks. Andmete iseloom võib täpsustuda konkreetse reisiteenuse raames ning varieerub tingituna sellest, millega reisitakse (buss / rong / lennuk / laev) kui ka sellest, kuhu reisitakse (Eest-sisene reis; reis Euroopa Liidu piires ja nendega võrdsustatud riikidesse; reis väljapoole Euroopa Liitu). Andmete iseloom ja nõuded on vastavalt reisi sihtkohale erinevad.

Tavapäraselt on reisimisel vajalikud ees- ja perenimi, pildiga ning kehtiv reisidokument / isikutunnistus, sugu, vanus, kontaktandmed – e-posti aadress, telefon, kodune aadress.

Reisimisel väljapoole Euroopa Liidu riike võib loetelu täieneda sihtriigi omapärade tõttu (nt kuid mitte ainult – rahvus, passiandmed, viisa ja viisa taotlemiseks vajalikud andmed, vaktsineerimistõend jne). Mõned kolmandad riigid, nagu Venemaa või Araabia Ühendemiraadid, ei vasta EL isikuandmete kaitse üldmäärusele ja neil puudub täiendav isikuandmete kaitse tase. Sellisel juhul palume teie selgesõnalist nõusolekut teie andmete edastamiseks kolmandasse riiki.

4. Andmete kasutamine.

4.1. Reisikorraldaja jagab Teie isikuandmeid teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute ja teenuste osutamiseks. Nõuame igalt teenuse osutajalt (loetletud punktides 4.2.1. – 4.2.7.) isikuandmete töötlemise vastavust GDPR’le. Iga teenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

4.2. Reisikorraldaja kasutab oma igapäevases majandustegevuses isikuandmeid erinevate reisiteenuste osutamise, organiseerimise, vahendamise ja reisiteenuste eest arveldamise eesmärgil.

4.2.1. Majutusteenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine

Kui soetate majutusteenust, on Teie andmeid (nimi, sugu, isikukood ja/või sünniaeg), vaja majutusasutustele kehtestatud nõuete täitmiseks ning teenuse osutamiseks. Isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda. Selleks on vaja teda nende isikute andmeid, kes majutusteenust kasutama hakkavad ning aeg, mil majutust vajatakse. Üldjuhul on majutusasutused kohustatud pidama majutatavate isikute kohta registrikaarti, millele kantakse seadusest tulenevad andmed ning mis edastatakse õiguskaitseorganitele.

Olenevalt teenuse sisust, võime vajada ka eri liiki isikuandmeid, millised puudutavad majutusteenuse erisusi. Näiteks võib see tähendada teatavate liikumispuuete korral liikumist hõlbustavate vahendite (ratastool, lift jne) olemasolu või ka toitlustuse osas teatavate ainete talumatuse puhul eridieedi osas andmeid (juhul, mil on tellitud majutus- ja toitlustusteenus).

Majutusteenuse ja sellega seotud teenuste müümisel, kui parima hinna on pakkunud hulgimüüjad, edastame Teie andmed teenuste hulgimüüjale, kes omakorda edastab andmed konkreetsele majutusteenuse või sellega seotud teenuste osutajale.

4.2.2. Konverentsiteenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine.

Konverentsiteenuse osutamise käigus töötleme isikuandmeid eelkõige konverentsiteenuse lepingu täitmiseks näiteks, mil registreerime osalejaid ja väljastame arveid (nimi, isikukood, telefon, e-post.), korraldame tõlketeenust, korraldame fotograafi ja operaatori teenust (fotod), korraldame ja monteerime videoülekandeid, korraldame meenete ja trükiste (sh nimesildid) valmistamist ja jagamist, korraldame toitlustust (info talumatuste, eridieetide kohta, mis on eri liiki isikuandmed). Samuti kultuuri ja vaba aja programmide organiseerimise käigus nende organiseerimiseks vajaminevad isikuandmed (nimi, programmi toimumise aeg, isiku eelistused erinevate programmide puhul), majutuse korraldamine (majutusteenuste puhul vt p 4.1.1.) ning transpordi korraldamine majutusasutuste ja konverentsi toimumispaiga vahel (isikute nimed, transpordi toimumise aeg, majutuse ja konverentsi toimumise koht).

4.2.3. Giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandete töötlemine.

Giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandeid nagu nimi, isikukood, teenuse osutamise aeg, keeled, mille vahel tõlget vaja on, ning sihtkohad, mida külastatakse. Reisisaatjateenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eriliiki isiku andmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajaduse kohta, aga ka laste puhul laste nt saatjate reisimise kohta). Sihtkohati ja sihtriigiti võib olla ka vajalik teie isikuandmete eelnev edastamine sihtkohta või sihtriigi vastavale asutusele, kui see on nõutav.

Kui olete ostnud meilt giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamise vahendust, siis edastame andmed reeglina giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutajate hulgimüüjale kes omakorda seejärel edastab need andmed alles konkreetsele teenuse osutajale.

4.2.4. Viisateenuse osutamine ja vahendamine.

Viisateenuse osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandeid nagu nimi, isikukood, kehtiva reisidokumendi andmed, sihtriik, viisa soovitav kehtivuse aeg, sihtriigi külastamise põhjus ja muud külastatavate riikide poolt kohustuslikuks tehtud andmed.

4.2.5. Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamine.

Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamise osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed jne. Vastava lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada mh ka andmed Teie või Teie pereliikme haigestumise kohta (kindlustusjuhtum-, reisitõrkekindlustus), õnnetusjuhtumi kohta ja ravikulude kohta aga ka muude ettenägematute kindlustusjuhtumite tõttu teatavaks saanud isikuandmed.

4.2.6. Transpordivahendi renditeenuse osutamine või vahendamine.

Transpordivahendi renditeenuse osutamiseks või vahendamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, vastava kategooria sõiduki juhtimisõigust tõendava dokumendi andmed vajalikus ulatuses, krediitkaardi andmeid jne. Lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada mh ka andmed Teie eelistuste kohta erinevate autode valikul, isikud, kes autos sõidavad, sõitude ajad ja trajektoorid. Rõhutame, et asjad, mida jätate autosse võivad samuti Teie kohta andmeid sisaldada.

4.2.7. Makseandmed.

Tellitud teenuste eest tasumiseks töötleme järgmisi makseandmeid – maksekaardi andmed, andmed valitud makseviisi ja maksekäitumise (sh makseviivituste) kotha.

4.3. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda vastavalt klientide eelistustele, huvidele, vajadustele ning paremini tundma õppida klientide soove ja eelistusi.

4.4. Kui olete andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste jms saamiseks Reisikorraldajalt, saadetakse Teile soovitud infot. Sellistest e-kirjadest on võimalik igal ajal loobuda.

4.5. Reisikorraldaja jagab Teie isikuandmeid teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute ja teenuste osutamiseks.

4.6. Reisikorraldaja edastab Reisija isikuandmeid õiguskaitseorganitele, politseile ja järelvalveorganitele, kui seda nõuab kehtiv seadusandlus. Ühtlasi edastatakse isikuandmed seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et Teie isikuandmed oleksid piisavalt kaitstud.

4.7. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse andmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne partnerfirma poolt, edastatakse Teie isikuandmed auhinna väljapanijale võidu vormistamiseks. Reeglina on selliste auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks Teie isikuandmete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume Teil auhinnamängudele osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.

5. Kuidas, millal ja kus Reisikorraldaja andmeid hoiab

5.1. Kõiki kogutud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena.

5.2. Teie kohta kogutud andmeid hoitakse meie ettevõttes ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse.

5.3 Reisija isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Reisikorraldaja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

6. Reisija (ehk andmesubjekti) õigused – nõusolek andmete töötluseks ja õigus nõusolek tagasi võtta.

6.1. Saada informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta.

6.2 Tutvuda Reisikorraldaja poolt töödeldud isikuandmetega.

6.3. Nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

6.4. Nõuda oma isikuandmete kustutada – „õigus olla unustatud“.

6.5. Nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

6.6. Õigus andmete ülekandmiseks.

6.7. Kui Reisikorraldaja töötleb Reisija isikuandmeid Reisija nõusoleku alusel, siis on Reisijal õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

6.8. Reisijal on õigus oma andmete kaitseks pöörduda Andmekaitse inspektsiooni poole: www.aki.ee, Tatari 39, 10134 Tallinn, tel +372 627 4135, e-post info@aki.ee.

7. Reisija (ehk andmesubjekti) kohustus.

7.1. Reisija kannab täielikku vastutust Reisikorraldajale edastatud andmete täpsuse ja õigsuse osas, kaasaarvatud enda ja/või teiste isikute andmed.

7.2. Reisija, kes esitab või muul viisil töötleb isikuandmeid (kaasaarvatud enda ja/või teiste isikute isikuandmeid) kinnitab, et omab õigust sellisel kujul andmeid töödelda ja võtab täieliku vastutuse kahju eest, mis võivad tekkida Reisikorraldajal ja/või kolmandatel isikutel seoses taolise andmete ebaseadusliku töötlemisega.

8. Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine.

8.1. Iga organisatsioon ja ettevõte kindlasti muutub ja areneb, mistõttu võib eeldada vajadust tulevikus Privaatsusteabe uuendamise järele. Seetõttu teatame, et Reisikorraldajal on õigus käesolevat privaatsusteavet igal ajal muuta või täiendada, postitades kodulehele uue privaatsusteabe versiooni ja märkides ära muudatuste tegemise kuupäeva.

8.2. Privaatsusteabe kehtiv versioon kehtib alates selle avaldamise kuupäevast.

9. Töötajate privaatsusteave.

Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid Fiesta Reisid OÜ töötajatele.

10. Küsimused, kaebused.

10.1. Kui Teie isikuandmed on muutunud, palun võtke meiega koheselt ühendust andmete parandamiseks.

10.2. Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete kohta, võtke meiega ühendust ning vastame Teile seaduse ette nähtud aja jooksul. Olge siiski valmis, et enne Teile vastamist küsitakse täiendavaid küsimusi – peame olema veendud, et info edastatakse õigele inimesele.

10.3. Andmekaitsealaste küsimuste ja kaebustega palume kontakteeruda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis: e-posti aadressil fiesta@fiestareisid.ee või saates tavakirja Fiesta Reisid OÜ aadressile P.Süda 10-16, 10118 Tallinn.